Jin Shin Jyutsu

Jin Shin Jyutsu

Presented by Colleen Foye BollenJin Shin Jyutsu Practitioner Jin Shin Jyutsu is an ancient Japanese healing art that uses gentle touch to harmonize the body physically, mentally, and emotionally. Colleen Foye Bollen is a Jin Shin Jyutsu practitioner with over 20 years...